Om Nyere tid​

Afdelingen for Nyere Tid på Holstebro Museum beskæftiger sig med perioden fra Reformationen i 1536 og frem til i dag. Vores geografiske ansvarsområde er Holstebro Kommune.


Det overordnede mål for Nyere Tids arbejde er at etablere viden om og indsigt i den vestjyske regionens lokalhistorie med vægt på befolkningens identitet og bevidsthed. Derfor arbejder vi i vores forskning og undersøgelser i et krydsfelt mellem temaer som økonomi, handel, industrialisering, regionalitet, personalhistorie, infrastruktur, netværk og livsformer.


Siden 1983 har Nyere Tids primære satsningsområde været regionens industrihistorie med hovedvægt på tobaks- og jernindustrien i Holstebro.

Kontakt
Museumsinspektør for Nyere Tid dr. phil. Esben Graugaard: esben.graugaard@holstebro-museum.dk eller tlf. 21 18 79 74.


Arbejdsopgaver

De fem søjler
Holstebro Museum er et statsanerkendt museum. Derfor bygger vores arbejde på det, som man indenfor museumsverdenen kalder ”de fem søjler”. De fem søjler repræsenterer fem arbejdsområder, som alle er lige vigtige. Som statsanerkendt museum er vi således forpligtiget til at indsamle, bevare, registrere, forske og formidle.


Det gør det nødvendigt med en overordnet planlægning. For at kunne målrette arbejdet indenfor Nyere Tid udarbejder vi derfor hvert fjerde år en arbejdsplan, som beskriver de forskningsprojekter og undersøgelser der skal udføres i de næste fire år.


Det er vigtigt at forske, da den viden og indsigt som forskningen giver, er en forudsætning for at kunne føre en aktiv indsamlingspolitik og sikre en kvalificeret formidling. Bag alle Nyere Tids udstillinger, foredrag og publikationer ligger der et selvstændigt forskningsarbejde. Nogle gange er der tale om mindre undersøgelser, mens det andre gange er omfattende forskningsprojekter, som danner baggrund for formidlingen.

Kapitel 8
Udover at varetage arbejdet med de fem søjler, skal Nyere Tid ifølge museumslovens Kapitel 8 også samarbejde med planmyndighederne om at sikre væsentlige kulturhistoriske værdier i det fysiske miljø. Det være sig bygninger af kulturhistorisk værdi og kulturmiljøer. Ved et kulturmiljø forstås et geografisk afgrænset område, som i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. I Holstebro Kommune er bl.a. herregården Nørre Vosborg og Ørnhøj banen udpeget som kulturmiljøer.


Det såkaldte ”Kapitel 8 arbejde” kan dermed ses som en sjette ”søjle”, der forpligter Nyere Tid og Holstebro kommunens planafdeling til at samarbejde. I praksis betyder det, at Nyere Tid fører arkivalsk kontrol med byggesager og får tilsendt forslag til lokalplaner, kommuneplaner og regionsplaner i høringsfasen.


Gravminde registrering
Som følge af lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens bygninger og kirkegårde varetager Nyere Tid registreringen af bevaringsværdige gravminder på kirkegårdene i Holstebro Kommune.


Aflevering af genstande

Holstebro Museum indsamler genstande, der har været anvendt, er produceret eller har en anden tilknytning til museets geografiske arbejdsområde, Holstebro Kommune.


Vil du aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt.


Hvem har brugt genstanden?
Hvor og hvornår har den været brugt?
Hvad har den været brugt til?
Hvem har fremstillet den?
Hvor og hvornår er den fremstillet?


Ud fra oplysningerne kan vi vurdere om den hører hjemme på Holstebro Museum.


Vi får jævnligt tilbudt genstande, men da vi samler ind med et bestemt formål for øje og har begrænset plads på vores magasiner, må vi ofte sige nej tak til det vi bliver tilbudt. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du - inden du møder op på museet - kontakter os på tlf. 96 11 50 00.


Når du afleverer en genstand til museet, skal der skrives under på en ”indkomstseddel”, hvor du dokumenterer, at du overdrager ejendomsretten og den fulde råderet over genstanden til Holstebro Museum.

Det overordnede mål for Nyere Tids arbejde er at etablere viden om og indsigt i den vestjyske regionens lokalhistorie med vægt på befolkningens identitet og bevidsthed. Derfor arbejder vi i vores forskning og undersøgelser i et krydsfelt mellem temaer som økonomi, handel, industrialisering, regionalitet, personalhistorie, infrastruktur, netværk og livsformer.

Siden 1983 har Nyere Tids primære satsningsområde været regionens industrihistorie med hovedvægt på tobaks- og jernindustrien i Holstebro.​

Adresse

Holstebro Museum

Midlertidige kontorer

Danmarksgade 14, 1. sal

7500 Holstebro​

Telefon: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866

Følg os på Facebook facebook32

Entré

Ingen entré pga. ombygning.

Åbningstider

Museet er lukket pga. ombygning.

Butik og café holder åbent i Holstebro Kunstmuseums åbningstid.


Vi glæder os til at invitere inden for i nye udstillinger i efteråret 2019.

Nyhedsbrev

​Modtag vort nyhedsbrev med kort nyt om stort og småt via e-mail.